Classicale Acta Brielle

59,00

W.G. Visser

Classicale Acta 1573-1620. Deel X: Particuliere synode Zuid-Holland, Classis Brielle 1574-1623.

 

De classis, een kerkelijke vergadering, was in de late 16e en in de 17e eeuw de spil van het hervormde kerkelijk leven. Zij vormde het bestuurlijke middenniveau tussen de plaatselijke kerkenraad en de provinciale synode. Alle zaken van enig belang kwamen in de classis aan de orde. In de uitgavereeks “Classicale acta” wordt per classis de tekst van de notulen uitgegeven. De uitgaven beginnen met de oudste bewaard gebleven acta en eindigen rond 1620, toen na de Nationale Synode van 1618-1619 het proces van hervorming organisatorisch werd afgesloten.

De acta geven inzicht in de kerkelijke organisatie, de opleiding en beroeping van predikanten, de verhouding tussen kerk en wereldlijke overheden, de doorwerking van de reformatie en theologische geschillen. Allerlei maatschappelijke onderwerpen worden besproken, zoals armoede, onderwijs, huwelijksleven, bijgeloof en toverij. Classicale acta bevatten daarom gegevens voor de kerk-, de sociaal- en de mentaliteitshistoricus.

Dit deel bevat de acta van de classis Brielle (d.w.z. de eilanden Voorne, Putten en Goeree-Overflakkee) van 1574 tot 1623. De acta worden toegelicht en zijn van een uitvoerige inleiding voorzien. Verder zijn lijsten opgenomen van o.m. de gemeenten en de predikanten in de classis, een tweetal contemporaine bijlagen, alsmede een index op personen, plaatsen en zaken.

---

RGP-reeks Kleine Serie 112
jaar van uitgave 2015
formaat 160 x 240 mm, pagina’s 1181 pagina's in twee banden
band I: 513 pagina’s
band II: 668 pagina’s
garenloos, gelijmd
ISBN 978-90-5216-183-9